İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ


Kalorifer ve Soba Mal Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2018/505598
1-İdarenin
a)Adresi    :    CAMİKEBİR MAHALLESİ 75.YIL CADDESİ NO:32 57200             BOYABAT/SİNOP
b)Telefon    :    368 315 10 33-368 315 30 18
c)Elektronik Posta Adresi    :    ihale@boyabat.bel.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği,türü ve miktarı    :    Kalorifer Kömürü 80 Ton Soba Kömürü 30 Ton 
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri    :    Belediyemiz Kapalı Yüzme Havuzu,15 Temmuz Şehitler 
        Kültür Merkezi ve Belediyemiz Dış Birimler Hizmet Binaları
c)Teslim Tarihi    :    Sözleşme imzalandıktan beş gün içerisindedir
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer    :    Boyabat Belediye Başkanlığı - Meclis Toplantı Salonu-
        Camikebir Mahallesi 75.Yıl caddesi No:32 Boyabat/SİNOP
b)Tarihi ve saati    :    01.11.2018- 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesine uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliği yönetmindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamsı halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husuları gösteren belgeler ile tüzek kişiliğin noter tadikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilektir.
7. İhale dokümanı görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Boyabat Belediye Başkanlığı - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye  teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Boyabat Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese idali tahahhütlü posta vasıftasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarğımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No: 505598

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 10:50
YORUM EKLE
banner100
SIRADAKİ HABER

banner96

banner95