BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5-6-7-8 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 30.10.2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 200,00-TL (İki Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
4- İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5- İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

6-İhaleye Girecekler:
a) Gerçek Kişiler;
    1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus 
        cüzdan sureti,
    2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
    3. Geçici Teminat
    4. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,
    5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
    6. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından             imzalanmak zorundadır.
7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

         1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),
         2. İmza Sirküleri,
        3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,
    4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname, 
    5. Geçici Teminat
       6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.
    7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
    8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen             noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
    9. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından             imzalanmak zorundadır.
    7. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 
        serbesttir.
8. Taşınmazların 1 yıllık ihale bedelleri ihale kararının kendilerine tebliğinden itibaren peşin olarak 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecek olup takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatik kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE    - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim ) oranında , tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım- ÜFE  - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle bulunacak bedeldir.
9. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye ait olup peşin olarak tahsil edilecektir.
İlan olunur.
İl No:904

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 10:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96

banner95