İHALE İLANI KALORİFER KÖMÜRÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MEVLANA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI KALORİFER KÖMÜRÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MEVLANA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI KALORİFER KÖMÜRÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MEVLANA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Kalorifer Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2018/511935
1-İdarenin
a)Adresi    :    CAMİKEBİR MAHALLESİ PANAYIRTEPE CADDESİ NO:8 
        57200 BOYABAT/SİNOP
b)Telefon ve faks numarası    :    3683151136 - 3683151869 
c)Elektronik Posta Adresi    :    gulmezsatilmis@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği,türü ve miktarı    :    1 Kalem 30 Ton Isınma Amaçlı Kalorifer Kömürü Alımı 
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idarei şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
        Kazan Dairesi
c) Teslim Tarihi    :    Sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş günü içinde
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer    :    Boyabat Mevlana Mesleki ve Teknik Anaolu Lisesi 
        Müdürlüğü
b)Tarihi ve saati    :    25.10.2018 -11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen begeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösteriri Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilern tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomk açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası)karşılığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullnarak indirmeleri zorunudur.
8.Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edililebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini,mal kalem -kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu,üzerine ihale yapılan isteklileye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 ( yüz yirmi)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No:511935

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 10:50
YORUM EKLE
banner100
SIRADAKİ HABER

banner96

banner95