İTHAL KALORİFER KÖMÜRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI İTHAL KALORİFER KÖMÜRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İTHAL KALORİFER KÖMÜRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI İTHAL KALORİFER KÖMÜRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İthal Kalorifer Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/428926
1-İdarenin
a)Adresi : Kumluk Mah. Adnan Menderes Bulvari 1 57200
BOYABAT/SİNOP
b)Telefon ve faks numarası : 3683151005-3683150425
c)Elektronik Posta Adresi : boyabatisl@ogm.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği,türü ve miktarı : 150 Ton İthal Kalorifer Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü
c)Teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasından sonra 30 gün içinde tamamı
teslim edilecektir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ
, SALONU
b)Tarihi ve saati : 19.09.2018 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen begeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyerleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu
bilgilern tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilcisi olduğunu gösteren
belge veya belgeler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir.İsteklinin imalatçı oluğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Alınan Katı Yakıt Satıcısı Kayıtlı Belgesi
5.Ekonomk açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOYABAT
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullnarak indirmeleri zorunudur.
8.Tekliflerİ ihale tarih ve saatine kadar BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR
YARDIMCISI ODASI adresinden elden teslim edililebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini,mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir
İhale sonucu,üzerine ihale yapılan isteklileye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No: 2018/428926

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 13:51
YORUM EKLE
banner100
SIRADAKİ HABER

banner96

banner95