İHALE İLANI BİNA YIKIM VE HAFRİYAT BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA YIKIM VE HAFRİYAT BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI BİNA YIKIM VE HAFRİYAT BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI BİNA YIKIM VE HAFRİYAT BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bina yıkım ve Hafriyat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/420497
1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAHALLESİ 75. YIL CADDESİ NO:32
57200 BOYABAT/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 3683151033 - 3683153018
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@boyabat.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sinop İli Boyabat İLçesi Camikebir Mah.Adnan
Menderes Bulv 370 Ada 110 nolu parsel üzerinde
bulunan binanın emval karşılığı yıkılarak hafriyatının
kaldırılması yapım işi 1 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sinop İli, Boyabat İlçesi, Camikebir mahallesi, 30.L.IV.c
Pafta, 370 Ada, 110 Parsel nolu taşınmaz üzerinde
bulunan bina
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CAMİKEBİR MAH. 75. YIL CADDESİ NO:32 BOYABAT/
SİNOP
b) Tarihi ve saati : 28.08.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde
Benzer İş Grupları listesinde yer alan; B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi ve Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Boyabat
Belediye Başkanlığı - Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI
SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
2018/420497
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Gerzeli iki
vatandaşı ağlarına düşürdü. Dolandırıcılar, Gerze’de
gözlerine kestirdikleri iki kadını türlü cambazlıkla kandırarak
paralarını aldı. Gerze polisi yaşanan dolandırıcılık
olayının üzerinden 24 saat geçmeden şüpheli şahısları
kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre Gerze’ye dadanan
ve kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ilk
olarak telefonla aradıkları ilçemiz sakinlerinden yaşlı bir
kadını polis olduklarına ikna ederek isminin terör örgütü
tarafından kullanıldığını söyleyip paniğe sevk ederek altınlarını
bir noktaya bırakmalarını istediler. Yaşadığı panik
sonrasında kendisine verilen direktifleri bir bir yerine
getirmeye başlayan kadın belirtilen noktaya 15 Bin TL
değerindeki mücevherlerini bir poşet içinde bıraktı. Aradan
geçen süre sonrasında yaptığı hatanın farkına varan
yaşlı kadın hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.
Aynı dolandırıcılar yine Gerze’de ağlarına düşürdükleri
bir başka kurbanın evine giderek kendilerini polis olarak
tanıtıp aynı taktiği kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İsminin
terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek banka
hesaplarından işlem yapıldığını söyleyen dolandırıcıların
oyununa gelen talihsiz kadın, elindeki tüm parasını dolandırıcılara
teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığının
farkına varan mağdur kadın polisi arayarak durumu anlattı.
Yaşanan her iki dolandırıcılık olaylarında toplamda
30 Bin TL’lik vurgun yapan şahıslar, ilçemizde devreye
giren MOBESE sisteminden polisin yaptığı görüntü taraması
sonrasında tespit edildiler. Yapılan tespitin ardından
harekete geçen Gerze Polisi, yaptıkları takip ve
soruşturma neticesinde dolandırıcıları, başarılı bir operasyonla
kısa sürede yakaladı. Sinop’ta ikamet ettikleri
tespit edilen ve daha öncede benzer suçlara karıştıkları
öğrenilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildiler. -Ali Sezer
Dolandırıcılar
yakayı ele verdi!
Gerze’ye dadanan dolandırıcılar polisin
başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.
Abone Olmak
İçin Arayın
0534 843 34 57
20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 13:49
YORUM EKLE
banner100
SIRADAKİ HABER

banner96

banner95