İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YEDİÇAM VE MEŞELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YEDİÇAM VE MEŞELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI

İHALE İLANI
BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YEDİÇAM VE MEŞELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yediçam ve Meşeli Orman İşletme Şeflikleri Yol Şebeke Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sdece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2020/212863
1-İdarenin
a) Adı    :    ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Kumluk Mah Adnan Menderes Bulvarı 1 57200  BOYABAT/SİNOP
c)Telefon ve faks numarası    :    3683151005 - 3683150425
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yediçam ve  Meşeli Orman İşletme Şeflikleri Yol Şebeke Planı  Yapımı Danışmanlık Hizmet Alım İşi
b) Niteliği türü  ve miktarı    :    Toplam 13998,7 Ha Ormanlık Alanda Yol Şebeke   Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşidir.  Ayrıntılı  bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Yediçam ve  Meşeli Orman İşletme Şefliklerinde
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş )  gündür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme )tarihi ve saati : 07.05.2020 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri ( e-tekliflerin açılacağı adres ) : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası Kat : 2
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uyglanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mezuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin ruhsat vb. belgeler ,
İhale konusu iş, 5531 sayılı '' Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkındaki Kanun'un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması nedeniyle tekif vermeye yetkili olunduğuna dair belge olarak ;
Gerçek ve tüzel kişiliğin ; 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen , Orman Mühendisleri Odasından alınmış '' Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri
4.1.2.1 Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteririr Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgileri
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az omamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1.
Orman  Yol Ağı Planı Yapımına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanın EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak,ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale soncunda,üzerinde ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren60(altmış) takvim günüdür
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:--
İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 İl No: 212863

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95