İHALE İLANI 13+1,5 M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI ALIMI

İHALE İLANI 13+1,5 M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI ALIMI


BOYABAT BELEDİYESİ TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2020/205463
1-İdarenin
a) Adı    : BOYABAT BELEDİYESİ TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    : CAMIKEBIR MAHALLESI 75. YIL CADDESİ NO:32 57200 BOYABAT/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası : 3683151033 - 3683153018
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı         :    13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    13+1,5 M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI                 ALIMI 2 ADET
            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    HSÇK ları imalat yerinde monte edilen çöp 
            kamyonları şase bakımları ve testleri yapılmış 
            vaziyette yükleniciden teslim alacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi     :    Sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde malın 
            tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi     :    sözleşme tarihi itibari ile işe başlanacaktıtr.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2020 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Boyabat Belediye Başkanlığı - Meclis Toplantı Salonu - Camikebir Mahallesi 75.Yıl Caddesi No:32 Boyabat/SİNOP
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a ) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b ) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c ) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d ) Adatın veya istekllinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a) Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası için TS EN 1501-1 UYGUNLUK BELGESİ
b) Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasına ait “CE” belgesi
c) TS EN ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ (Teklif edilen Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasasının üretimini, montajını, satışını ve servisini kapsamalıdır) 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır
İl No: 205463

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95