BOYABAT İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE SATIŞI VE KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACATIR.

BOYABAT İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE SATIŞI VE KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACATIR.

BOYABAT KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDE SATIŞI VE  KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış/Kiralama  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Boyabat Milli Emlak Şefliği ‘nde teşekkül edecek Komisyonca  Milli Emlak Şefliği odasında  yapılacaktır.                    
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,                                            
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, 
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri,  tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,                                            
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,

f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,  ( 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.                                    
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
4- İhale ile ilgili şartnameler  Boyabat Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği’nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.            
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış/ kiralama işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
6- Taşınmazın satışında ihale bedelleri defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00.- (beşbin) TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00.- (Bin) TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.                                         
8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.            
İlan olunur.                                                    

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2019, 10:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER