Orman İhale İlanı

İHALE İLANI ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ

Orman İhale İlanı

İHALE İLANI
ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edeilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2018/711721
1-İdarenin
a)Adresi    :    Kumluk Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1 57200 BOYABAT/            SİNOP
b)Telefon ve Faks Numarası    :    3683151005 - 3683150425
c)Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç)İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği,türü ve miktarı    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Saraydüzü Orman 
        Deposunda 25000 M3 İbreli,3000 M3 Yapraklı,250 Ster 
        ibreli,500 Ster Yapraklı Orman Emvali İstif İşi 
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Saraydüzü Orman 
        Deposu
c)Süresi    :    İşe başlama tarihi 04.02.2019,işin bitiş tarihi 31.12.2019
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer    :    Kumluk Mah.Adnan Menderes Bulv.No:88 Boyabat/Sinop
b)Tarihi ve saati    :    21.01.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen begeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde ,noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösteriri Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilern tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarka kabul edilcek işler.
4.4.1.
Orman Emvali İstifleme ve Yükleme İşi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 150TRY (Türk Lirası)karşılığı BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullnarak indirmeleri zorunudur.
8.Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresinden elden teslim edililebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini,  Birim fiyatlar üzeirinden vereceklerdir İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İl No:711721

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER