İHALE İLANI SİNOP BOYABAT İLÇESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  BİNASINA AİT KALORİFER KAZANI VE TESİSATI ONARIMI İŞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI SİNOP BOYABAT İLÇESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  BİNASINA AİT KALORİFER KAZANI VE TESİSATI ONARIMI İŞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI SİNOP BOYABAT İLÇESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  BİNASINA AİT KALORİFER KAZANI VE TESİSATI ONARIMI İŞİ SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Sinop Boyabat İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binasına ait Kalorifer Kazanı ve Tesisatı Onarımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2019/675620
1-İdarenin
a) Adresi    :    Gelincik Mah. Fatih. Cad. No:16 57000 SİNOP 
        MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :    3682611850 - 3682612908
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği 
internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    1 adet okul binası ve ekleri
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Sinop Boyabat İlçesi
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
        yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Sinop İl Özel İdaresi Encümen toplantı Salonu (Gelincik 
        Mah.Fatih Cad.No: 16 SİNOP)
b) Tarihi ve saati    :    31.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE yer alan (B) Üstyapı  III.Grup Bina İşleri ve  bu gruplara ait onarım işlerini kapsayan iş deneyim belgeleri veya, (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat  İşleri  veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Gelincik Mah.Fatih Cad.No: 16 SİNOP) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No: 675620

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115