İHALE İLANI PATLAYICI MADDE VE KAPSÜL SATIN 

İHALE İLANI PATLAYICI MADDE VE KAPSÜL SATIN 

İHALE İLANI
PATLAYICI MADDE VE KAPSÜL SATIN 
ALINACAKTIR SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Patlayıcı Madde ve Kapsül satın alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilcektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2019/57121
1-İdarenin
a)Adresi    :    Gelincik Mah.Fatih Cad. No:16 57000 SİNOP 
        MERKEZ/SİNOP
b)Telefon ve faks numarası    :    3682611850 - 3682612908
c) Elektronik Posta Adresi    :    sinop@sinopozelidare.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği,türü ve miktarı    :    Muhtelif tip ve miktarlarda 8 Kalem patlayıcı madde ve 
        kapsül alımı Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
        içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b)Teslim yeri    :    Sinop İl Özel İdaresi Boyabat İlçesi Paşalıoğlu(Bürnük)
        taş ocağı
c)Tesliim tarihi    :    Malzemeler 13 veya 14 ayrı seferde ve 9 ay ( 270 takvim             günü )içinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer    :    Sinop İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
b)Tarihi ve saati    :    28.02.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerİ
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü (İhale Ofisi) adresinden satın alınılabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler,hale tarih ve saatine kadar Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (İhale Ofisi) Gelincik Mah. Fatih Cad. No :16 SİNOP adresine elgen teslim edilebeceği gibi ,aydı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini ,mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin  % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihaleye tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi ) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer Hususlar:
İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İl No: 57121

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner112

banner114