İHALE İLANI HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hazır Beton Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN    :    2019/170104
1-İdarenin
a)Adı    : BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi     : CAMİKEBİR MAHALLESİ 75.YIL CADDESİ NO :32 57200 BOYABAT/SİNOP
c)Telefon ve faks numarası : 368 3151033 - 3683153018
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı : Hazır Beton Alımı
b)Niteliği,türü ve miktarı : Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan ,C 25/30 basınç dayanım sınıfında demirli-demirsiz beton (beton nakli dahil) 5100 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edilceği yer : İlçemiz sınırları içerisinde yol ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yapımı planlanan cadde,sokak vb. çalışma sahaları.
ç)Süresi/teslim tarihi :Sözleşme tarihinden itibaren 9 ay içerisinde belediyemizce ihtiyaç duyulan günlerde ve miktarlarda idaremizce belirtilen yerlere teslim edilecektir.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlancaktır.
3-İhalenin
a)İhale(son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2019 - 14:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Boyabat Belediye Başkanlığı-Meclis Toplantı Salonu
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterelilik değerlendirmesine uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiş olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamade belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanı indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza  ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İsteklilerin tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucunda,üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takivim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer husular:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:İhale,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin -ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılacaktır.
İl No: 170104

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner112

banner114