İHALE İLANI ET KIYMA VE TAVUK GÖĞSÜ ALIMI ÖĞRETMENEVİ VE ASO MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI ET KIYMA VE TAVUK GÖĞSÜ ALIMI ÖĞRETMENEVİ VE ASO MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI
ET KIYMA VE TAVUK GÖĞSÜ ALIMI
ÖĞRETMENEVİ VE ASO MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
ET KIYMA ve TAVUK GÖĞSÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2018/652901
1-İdarenin
a) Adresi    :    kumluk inönü 3 57200 BOYABAT/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :    3683151961 - 3683157977
c) Elektronik Posta Adresi    :    971272@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    KEMİKSİZ SIĞIR ETİ DANA KIYMA KEMİKSİZ TAVUK 
        GÖĞSÜ ALIMI
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    BOYABAT ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi    :    SÖZLEŞME YAPILDIKTAN SONRA MAL ALIMINA 
        BAŞLANACAKTIR. MAL KURUMUMUZUN DEPOSU 
        OLMADIĞI İÇİN YÜKLÜ MAL ALIMI YAPILMAYACAK OLUP 
        YÜKLENİCİ KURUMA KARŞI BU KONUDA SORUMLUDUR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    KUMLUK MAHALLESİ İNÖNÜ CAD.NO.3 BOYABAT SİNOP
b) Tarihi ve saati    :   19.01.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KUMLUK MAHALLESİ İNÖNÜ CAD.NO.3 BOYABAT SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
İl No: 652901

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 10:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER