İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -SARAYDÜZÜ 

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -SARAYDÜZÜ 

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -SARAYDÜZÜ 

İHALE İLANI
BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -SARAYDÜZÜ 
ORMAN DEPOSU ORMAN  EMVALİ İSTİFLEME İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SARAYDÜZÜ ORMAN DEPOSU ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2019/660130
1-İdarenin
a) Adresi    :    Kumluk Mah.Adnan Menderes Bulvarı 1 57200 
        BOYABAT/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :    3683151005 - 3683150425
c) Elektronik posta adresi    :    boyabatisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği,türü ve miktarı    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Saraydüzü Orman Deposunda 26000m3 ibreli,3500 m3 yapraklı orman emvali ve 250 ster ibreli lifyonga ve yakacak odun,500 ster yapraklı lif yonga ve yakacak odun istifleme işi’’ Kısmı Zamanlı’’
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamaden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı/teslim edilceği yer : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Saraydüzü Orman Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.01.2020 ,işin bitiş tarihi 25.12.2020
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : Kumluk Mah. Adnan Menderes Bulv.No:88 Boyabat/Sinop
b)Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde ugulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteririr Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat .
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbebest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az omamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine ,teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklinin adına kayıtlı veya iş süresi boyunca noterce onaylı 2015 model ve üstü en az bir adet istifleyici
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1.
Orman emvali yükleme boşaltma istifleme işi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhalye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü 2.Kat Müdür Yrd.Odası adresinde eldem teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 45(kırk beş) takvim günüdür
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.
İl No:660130

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER