İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE  DUVARI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE  DUVARI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE  DUVARI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE  DUVARI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Çevre Duvarı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    : 2018/362252
1-İdarenin  
a) Adresi    :    Kumluk Mah Adnan Menderes Bulvari 1 57200  BOYABAT / SİNOP
b) Telefon ve Faks numarası    :    368 315 10 05-368 315 04 25
c) Elektronik Posta Adresi    :    boyabatisl@ogm.gov.tr
ç)İhale dokümanının  görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı    :    Teknik Şartnamede Belirtilen Tür Miktar Kadar  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer    :    BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer  teslimi yapılarak iş başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer    :    BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ  SALONU
b) Tarihi ve saati    :    06.08.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde  noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde ,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. İş deneyim belgeleri :
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere den sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
III.GRUP BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe den sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri 
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :
7.1. İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası ) karşılığı BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya ekap üzerinden e-imza kullnarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi ,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini ,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelein % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,İhale tarihindan itibaren 45 (kırk beş ) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar : 
İhalede Uygulanacak Sınır Katsayısı ( N ) : 1,20
Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İl No:52

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hakan halit catalcali
Hakan halit catalcali - 4 yıl Önce

İhale ye nasıl gırı biliriz

SIRADAKİ HABER

banner112

banner114