İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKMEYDAN VE SARAYDÜZÜ ORMAN DEPOLARINA ORMAN EMVALİ TASNİF VE DEPOLAMA İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKMEYDAN VE SARAYDÜZÜ ORMAN DEPOLARINA ORMAN EMVALİ TASNİF VE DEPOLAMA İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKMEYDAN VE SARAYDÜZÜ ORMAN DEPOLARINA ORMAN EMVALİ TASNİF VE DEPOLAMA İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -

İHALE İLANI
BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKMEYDAN VE SARAYDÜZÜ ORMAN DEPOLARINA ORMAN EMVALİ TASNİF VE DEPOLAMA İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Büyükmeydan ve Saraydüzü Orman Depolarında Orman Emvali Tasnif ve Depolama işi Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İKN : 2019/76404
1-İdarenin 
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Kumluk Mah.Adnan Menderes Bulvarı 1 57200 BOYABAT/SİNOP 
c) Telefon ve faks numarası :3683151005 - 3683150425 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  ve e-imza kullanılarak indirilebileceği  internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmet alımın 
a)Adı : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Büyükmeydan ve Saraydüzü Orman Depolarında Orman Emvali Tasnif ve Depolama işi
b) Niteliği,türü ve miktarı : 8250 m3 I.II.Sınıf Tomruk, 29000 m3 III.Sınıf Tomruk, 2000 m3 Tel Direk, 2750 m3 Maden Direk 1000 m3 Sanayi Odunu, 22000 m3 Kağıtlık Odun  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c)Yapılacağı/teslim edilceği yer : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Büyükmeydan ve Saraydüzü Orman Depolarında
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 25.03.2019 ,işin bitiş tarihi  31.12.2019 
d)İşe başlama tarihi : 25.03.2019 
3-İhalenin 
a)İhale ( son teklif verme ) tarih ve saati : 047.03.2019 - 10:00 
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres ) : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yrd.Odası 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde ugulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinn yerine getirilebilmesi iin ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:  İstekli 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen ,Orman Mühendisleri Odasından Alınmış ‘’ Serbest Ormancılık/orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’’ ni teklifi ekinde sunacaktır.  
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri ;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ,noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösteriri Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilern tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belgeye ilişkin bilgiler,  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  İdare tarafından ekonimik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarka kabul edilcek işler.  
4.4.1.  5531 Sayılı Kanunun 4.ve 5. Maddesinde sayılan ormancılık faaliyetleriyla alakalı üretim işleri orman zararlılarıyla mücadele silvikültür,fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir  
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanın EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra ,e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde  verilecektir.İhale sonucunda,üzerinde ihale yapılan isteki ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  
10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş)takvim günüdür.  
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
15. Diğer Hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri ,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  
İl No: 76404

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER