İHALE İLANI BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
a) Boyabat Belediyesi’ ne ait;
İlçemiz Camikebir Mahallesi 79 ada, 59 nolu parselde 496 M2 büyüklüğünde parsel üzerinde 144 m2 kapalı alan 187 m2 bahçe alanı içerisinde ticari amaçlı restoranın hazırlanan proje, idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 20 yıl süre işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Boyabat Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
2.İhalenin:
A)Yapılacağı Yer    :    Cami kebir Mahallesi 75. Yıl Caddesi No: 24 Belediye Encümen 
        Toplantı Salonu  Boyabat/SİNOP
B)Tarih ve Saati    :    29.11.2019 Cuma  günü, Saat: 14:30
C)İhale Usulü    :    2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi gereğince Kapalı             Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
3.İşin Muhammen bedeli : Yıllık ₺ 19.000,00’sı (Ondokuzbin Türk Lirası ) + KDV’dir. 
4.Geçici Teminat    :     Tahmini toplam yatırım maliyeti bedeli  ₺ 583.584,80’sı ile artırıma esas ilk yıl tahmini işleme hakkı bedelinin toplamı olan ₺ 19.000,00’sının toplamı olan 602.584,80’sının yüzde üçüne  (%3) tekabül eden ₺ 18.077,54’sıdır.
5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı sureti)
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1. Gerçek kişi oması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Boyabat Belediyesi Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
ğ) İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,
j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.
İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.
7 - Tekliflerin Verilmesi:
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 29.11.2019 Cuma günü saat 14:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
8 - Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
İhale dokümanı Boyabat belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir, 250,00’sı bedel karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115