BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Camikebir Mahallesi 370 Ada 142 Parselde inşaatı devam eden Boyabat Kent Meydanı ve Kaplı Otopark İnşaatı içerisinde işyeri niteliğindeki 6 ve 7 Nolu Bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile satışları yapılacaktır.

2- İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 12.12.2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat

Belediye Encümenince yapılacaktır.

4- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5- Taşınmazların ihale bedeli, İhale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

7- İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 100,00-TL ( Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

8- İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda

belirtilmiştir.

9-İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

-Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı nakden yatıracak olanlar ada ve parsel numaralarını belirterek 12.12.2018 tarihinde saat 14:00 ’a kadar Boyabat Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.

10-İhaleye Girecekler:

* Aşağıda İstenilen Evrakları Dosya İçerisinde 12.12.2018 Tarihinde Saat 14:00 a Belediye Encümen Toplantı Salonuna Teslim Etmeleri Gerekmektedir

370 Ada 142 Parsel 6-7 nolu Bağımsız Bölümler (45. Madde Açık İhale usulü) için ihaleye gireceklerden istenen belgeler

a) Gerçek Kişiler;

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

i) Taşınmaz Mal Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ihale giren tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

d) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

f) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri ve Ticaret Sicil Gazeteleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

h) Taşınmaz Mal Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ihale giren tarafından imzalanmak zorundadır.)

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İlan olunur

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner112

banner114