BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Madde 1- Belediyemize ait, aşağıda model ve diğer bilgileri mevcut 57 DN 001 plakalı araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif (artırma)usulü ile satılacaktır.
Madde 2- İhale 16.07.2020 Perşembe günü saat 14:30’da Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
a-    Kimlik Belgesi ve Fotokopisi
b-    İkametgah Belgesi
c-    İmza Beyannamesi
d-    Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu
e-    Şartname alında makbuzu
f-    Vekaleten ihaleye iştirak edecekler için vekaletname
g-    Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve İhaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
h-    Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
i-    Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içnde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j-    Belediyeye borcu olmadığına dair belge
k-    Adli sicil kaydı olmadığına dair belge
Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ve ihale saatine kadar İşletme İştirakler müdürlüğü Gelir şefliğine teslim edilecektir.İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Madde 6 - Araç mesai saatleri içersinde Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü otoparkında görülebilir. Araca ait ekspertiz raporları mevcuttur.
Madde 7- Araç satış ihalesinden  doğacak türlü vergi, noter ücreti ve bunun gibi masraflar tamamen aracı satın alana aittir.
Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. 
Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun un 29. maddesine istinaden gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun beledi ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
Madde 10 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. 
İLAN OLUNUR.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115