AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELi

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELi

İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELi
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
120000 Lt Motorin Euro Dizel, 1200 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN    :    2019/553138
1- İdarenin
a) Adı    :    ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - BOYABAT DİĞER                 ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
        MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Kumluk Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1 57200 
        BOYABAT/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası    :    368 315 10 05 - 368 315 04 25
ç) İhale dökümanının     
görülebileceği ve e-imza     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
2- İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    120000 Lt Motorin Euro Disel, 1.200 Lt 95 Oktan 
        Kurşunsuz Benzin 
b) Niteliği Türü Miktarı    :120.000,00 Lt Motorin Euro Disel, 1.200,00 Lt 95 Oktan 
        Kurşunsuz benzin
        Ayrıntılı bilgilye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşabilir.
c) Yapılacağı / Teslim edileceği yer: İhaleyi alan firmanın Boyabat Sınırları içindeki istasyonundan alınacaktır.
ç) Süresi / Teslim Tarihi    :    01.01.2020 - 31.12. 2020
d) İşe başlama tarihi    :    01.01.2020
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme ) tarih ve saati :27.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  :Boyabat Orman İşletme Müdürlü Müdr. Yrd. Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli Bir ‘’ Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’’ İse, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge;
İstekli Bir ‘’ Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi’’ İse, Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesi;
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Olan İstasyonlu Bayilik Belgesini;
İsteklinin Bağlı Bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından Alınmış Olan İş Yeri Açma Ve İzin Belgesini Sunması Gerekmektedir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,bilgileri
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanları, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim  fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
Aşırı Düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No:553138

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115