İHALE İLANI
BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DOKUZ ADET İŞLETME ŞEFLİĞİNE 2019 YILI İÇİN MESAHA,DİKİLİ HACİM HESAPLAMA,VERİM YÜZDESİ TESPİTİ DANIŞMANLIK İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Dokuz Adet İşletme Şefliğinde 2019 Yılı İçin Mesaha,Dikili Hacim Hesaplama Verim Yüzdesi Tespiti Danışmanlık İşi himzet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN    :     2019/48981
a) Adı    :    ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT 
        DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
        GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Kumluk Mah Adnan Menderes Bulvari 1 57200 
        BOYABAT/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası    :    3683151005 - 3683150425
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Dokuz Adet İşletme 
        Şefliğinde 2019 Yılı İçin Mesaha,Dikili Hacim Hesaplama,
        Verim Yüzdesi Tespiti Danışmanlık İşi
b)Niteliği,türü ve miktarı    :    Mesaha 64000 m3 Dikili Hacim Hesaplama 7600 m3 Verim 
        Yüzdesi tespiti 1000 m3 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan             ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
        ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim 
edileceği yer     : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinin 
        bölmelerinin Tamamı
ç)Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihi 15.03.2019,işin bitiş tarihi 25.12.2019
d)İşe başlama tarihi    :    15.03.2019
3-İhalenin
a)İhale(son teklif verme) tarihi ve saati :26.02.2019 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres )    :Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yrd.Odası
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinn yerine getirilebilmesi iin ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen ,Orman Mühendisleri Odasından Alınmış ‘’ Serbest Ormancılık/orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’’ ni teklifi ekinde sunacaktır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri ;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde ,noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösteriri Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilern tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,standart forma uygun belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonimik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarka kabul edilcek işler.
4.4.1.
5531 Sayılı Kanunun 4.ve 5. Maddesinde sayılan ormancılık faaliyetleriyla alakalı üretim işleri orman zararlılarıyla mücadele silvikültür,fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanın EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra ,e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde  verilecektir.İhale sonucunda,üzerinde ihale yapılan isteki ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.                         Devamı 6.sayfada 
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş)takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer Hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri ,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İl No:48981