İHALE İLANI
AGREGA SATIN ALINACAKTIR
BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Agrega Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    :    2019/107993
1-İdarenin
a) Adı    :    BOYABAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    CAMIKEBIR MAHALLESI 75. YIL CADDESİ NO:32 57200 
        BOYABAT/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası    : 3683151033 - 3683153018
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Agrega Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 0,5mm Agrega 5200 Kg / 5-13mm Agrega 4400 Kg / 13-19mm Agrega 4400 Kg/0-19 2600 Kg /0,38mm Agrega 17000 Kg 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 0, 5mm, 5-13mm , 0-19 mm ve 13-19mm Agregalar Karayolları 7. Bölge Şefliği Asfalt Plent Şantiyesi Osman Köy Mevkine Teslim Edilecektir. 0, 38mm Agrega İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İlçemiz mücavir alanlar içerisinde İdarenin Belirlediği Yerlere Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:    Sözleşme tarihinden itibaren 8 ay(240 gün )içerisinde; 0,5 mm , 5-13mm , 13-19mm , 0-19mm Agregalar Karayolları 7. Bölge Şefliği Asfalt Plent Şantiyesi Osman Köyü Mevkiine Teslim Edilecektir. 0,38 mm Agrega idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ilçemiz mücavir alanlar içerisinde idarenin belirlediği yerlere Teslim Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihi itibari ile
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Boyabat Belediye Başkanlığı - Meclis Toplantı Salonu - Camikebir Mahallesi 75.Yıl Caddesi No:32 Boyabat/SİNOP
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No: 107993