KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

MADDE-1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

    İdarenin Adı    : Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

    Adres        : Camikebir Mahallesi Panayır Tepe Caddesi Boyabat Sinop

    Telefon    : 0368 3152515

MADDE-2 : İhale edilecek okul kantini

S.NO

OKUL ADI

İHALE EDİLECEK YER

YILLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ (BRÜT)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(%3)

     1 

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

KANTİN

18.000,00 TL

540,00 TL

MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler

İhale Usulü : Kantin İhalesi; M.E.B. 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun   50. Maddenin gereğince yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres    : Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İhale Tarihi            : 9 Kasım 2023 Perşembe

İhale Saati            : 10:30

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

   1)İkametgah Belgesi (İl dışında ikamet edenlerin belgesi ihale için geçersiz sayılır.)

2) Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi ve Nüfus Kayıt örneği

3) Sabıka Kayıt Belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

4) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık

    raporu

MTA Boyabat’ta Metalik Maden aramalarına hız verecek MTA Boyabat’ta Metalik Maden aramalarına hız verecek

5) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair belge (Aslı)

6) Esnaflık için yasaklı olmadığına dair belge

7) Başka bir tüzel kişiyi temsilen katılanın noterden almış olduğu vekaletname

  8) Teklif Mektubu (Zarf içerisinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ithafen yazılmış ,işin adını ve teklif miktarını belirten,imzalı belge olmalıdır.)

9) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen  “Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi yoksa sırası ile  işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.” 

10) Boyabat Mal Müdürlüğü Hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3 ‘ ü kadar geçici teminatın (540,00 TL) yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

11) İhale Şartnamesinin Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alındığına dair belge 

MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu ve istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekaletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat Zarfının Hazırlanması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde bu şartnamenin 4.Maddesinde istenilen evraklar ve teklif mektubu tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan ağzı istekli tarafından imzalanacaktır.

Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü gereğince komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden kapalı zarf usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Kapalı Zarf Usulü ile yapılan artırma ihalelerinde geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklifi veren istekli ile bu üç teklif ile aynı olan teklifler olması durumunda bu istekliler de dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifleri alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus komisyonca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar: 

 1. İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri birinci dereceye kadar yakınları katılamazlar
 2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.
 3. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
 4. Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir. 
 5. İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar.
 6. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.
 7. Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

MADDE-7: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler katılabilirler.

MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi : 

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Kati Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden aylık kiranın 9  ile çarpılması sonucu bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce Boyabat Mal Müdürlüğü  Hesabına, okul adı ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

MADDE-9: Özel Hükümler:

 1. Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi kapsar. 
 2. Yıllık kira bedeli aylık kira bedelinin (9) dokuzla çarpılması sonucu bulunacak miktardır.
 3. İhaleyi kazanan işletici, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üye değil ise (1) bir ay içerisinde üye olmak zorundadır.
 4. İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan belgeyi ve merkez ilçelerde Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.
 5. İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği, 7(yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı
  takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği yada sözleşmeyi fesh ettiği taktirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı (yıllık kira bedelinin % 6'sı) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.
 6. Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere giremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu durum Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına yazı ile bildirilecektir.
 7. Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz, Ağustos) kira alınmayacaktır.
 8. Okul kantinlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından üretim izni bulunan firmaların ürettiği ürünlerin satılması gerekmektedir.
 9. İhaleyi kazanan işletici kantini bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik yapamaz.
 10. Kantin sözleşmesi yapılan müstecir tarafından işletme hakkı süresinin, süresinden evvel iptali halinde,işletme hakkı verilen yerde müstecir tarafından sağlanan taşınmaz içerisindeki malzeme okul idaresine tutanakla teslim edilir.Bundan dolayı müstecir hiçbir hak talep edemez.

11.İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Boyabat Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE-10 : Sözleşme Feshi:

(1) Kiraya verilecek yerler için olarak sözleşme düzenlenir.

(2) Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Kiracı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(3) Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (TÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir.

(4) Birlik ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneği, okul müdürlüğünce okulun bulunduğu yerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.

(5) İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamaz.

    MADDE-11:Sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan gelirlerin tahliyesi:

1) Sözleşme süresi içinde;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,

b) Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının yetkili mercilerce tespiti,

c) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun inceleme-soruşturma sonucu tespiti,

ç) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurması,

d) Kiracının veya çalışanların eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti,

e) Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen onbeş gün içinde yerine getirmemesi,

hâlinde sözleşme feshedilir.

(2) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshedilmesi hâlinde kiralanan yer tahliye edilmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca tahliye edilir.

(3) Kiralama sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi veya işletmecinin sözleşme hükümlerine uymaması veya fesih nedenlerinden birinin gerçekleşmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların mutabakatı ile sözleşmenin feshedilmesi hâlinde yeniden ihale yapılır.

(4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz tahliye edilmezse, Kira Sözleşmesinde öngörülen ceza tahsil edilir. Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın birlik tarafından feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa alınan kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

(5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.

       MADDE-12: Hüküm Bulunmayan Haller:

1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE-13: İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-14: Keyfi olarak ilan edilir.