BELEDİYE İLE İLGİLİ SAYIŞTAY RAPORU YAYIMLANDI ŞİMDİ NE OLACAK?

Boyabat Belediyesi’nin yapmış olduğu iş ve işlemlerde çok sayıda usulsüzlük ve yasalara aykırılık tespit edildi.

T.C. Sayıştay Başkanlığı’nca yayımlanan Ekim 2022 tarihli raporda Boyabat Belediyesi’nin 2021 yılı (önceki Belediye Başkanı zamanında) faaliyetlerinde tespit edilen usulsüzlük ve yasalara aykırılıklar 39 maddede toplanıyor. Bunlar arasında gider artırıcı ve gelir azaltıcı parasal işlemler dikkat çekiyor.

Gelir kaybına neden olan işlemler Belediyeye ait taşınmazlardan bir kısmından ya hiç ücret alınmaması ya da kiraya verilen yerlerin ihaleye çıkarılmadan eski kiracılara yeniden kiralanması olarak gösteriliyor.

ALIMLAR YASAYA AYKIRI OLARAK DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILMIŞTIR

 Raporda, mal ve hizmet alımlarıyla inşaat işlerinde ihaleye gidilmemesinin, idarenin iş ve işlemlerinde güvenilirliği, şeffaflığı, rekabeti ve eşit muameleyi engellediği ayrıca vurgulanıyor. Bu konu ile ilgili olarak raporda şunlar belirtiliyor:

“4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5’inci maddesinde ‘İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez’ denilmektedir.

SPOR TESİSİ YAPIM İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA AYKIRI

Yapılan incelemede, Belediye tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22”nci maddesinin (d) bendine göre yasal limitleri geçmeyecek şekilde harcamaları parçalara bölmek suretiyle spor tesisi yaptırıldığı; yapım işi sürecinde gerçekleşen giderlerin yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenmediği ve yapım işi sonucunda tesisin duran varlık olarak muhasebe kayıtlarına alınmadığı; yapım işi sürecinde yapılan tüm harcamaların muhasebe hesaplarına gider olarak kaydedildiği; sonuç olarak da fiziken mevcut olan tesisin Belediyenin mal varlığı olarak muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Yapım işlerinin, ihale usulleri yerine parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na, bu bahisle yapılan harcamaların da ilgili maddi duran varlıklar hesabı yerine gider olar muhasebe kayıtlarına yansıtılması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmektedir.

HURDAYA AYRILAN 15 TAŞIT ARACI MUHASEBE KAYITLARINDA YOK

Raporda, hurdaya ayrılan taşınırlarla ilgili olarak “ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer ve özel mevzuatı çerçevesinde komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işi uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir” denildikten sonra hizmet dışı bırakılan 15 taşıt aracının (çöp kamyonu, itfaiye tankeri, minibüs, kamyon, ambulans ve cenaze aracının muhasebe kayıtlarında izlenmediği belirtiliyor.

TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE İŞGAL VAR MI?

Belediyeye ait taşınmaz mallar hakkında ise raporda “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etme görev ve yetkisi belediye başkanına verilmiştir denilerek şunlar belirtiliyor:

 “Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde işgal olup olmadığının tespit edilememesi, işgalin tespiti halinde istenecek ecrimisilin ise taşınmazın cinsine, bulunduğu yere ve kullanış şekline göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekirken, metrekare cinsinden maktu bir tutar olarak belirlenmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.”

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLARIN KİRA SÜRESİ İHALESİZ Mİ UZATILDI?

Raporda, Belediye tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleli olarak kiraya verilen muhtelif taşınmazların kira sürelerinin, her yıl ihalesiz olarak uzatılarak devam ettirildiği görülmüştür” denildikten sonra 4 adet taşınmazın bu şekilde kiraya verildiği belirtilmekte ve gerekçeler sıralandıktan sonra “… sözleşme süresi dolan ve Borçlar Kanunu’na göre on yıllık uzama süresi de geçen taşınmazlara ilişkin kiralamaların ihalesiz olarak Belediye Meclisi Kararı ile uzatılması 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.” deniliyor.

TAŞINMAZLARIN BEDELSİZ TAHSİS EDİLMESİ

Yapılan incelemeler sonucunda Belediyeye ait bazı taşınmazların bedelsiz olarak bazı dernek ve kulüplere bedelsiz tahsis edildiği …. “bu itibarla, özel  hukuk tüzel kişiliğine sahip spor kulüpleri ile derneklere, ortak proje kapsamında dahi olsa bedelsiz ve süresiz taşınmaz tahsis edilmesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Sayıştay Genel Kurulu Birleştirme kararına aykırılık teşkil etmektedir” deniliyor.

İHALE YERİNE DOĞRUDAN TEMİN

Raporda bir başka bulgu da parasal limitlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5.1.2. numaralı maddesinde ise “…4734 sayılı Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.” denilmek suretiyle aynı husus tekrar edilerek aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir.

Yapılan incelemede, Belediyenin, niteliği itibarıyla benzer veya aynı olan mal ve hizmet ihtiyaçlarını, açık ihale usulü yerine, çok sayıda işlemle aynı veya farklı yüklenicilerden doğrudan temin suretiyle karşıladığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 22-d maddesiyle 2021 yılı için her bir alım düzeyinde belirlenen 40.443,00 TL’lik limite uyulmuş olmakla birlikte, nitelik itibarıyla aynı mahiyette olan ve yıl içerisinde sürekli tekrarlanan mal ve hizmet alımları parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.

“Bu itibarla mal ve hizmet alımlarının, ihale usulleri yerine parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir” deniliyor. Ve ayrıca,

Doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarının EKAP üzerinden kayıt altına alınmadığı belirtiliyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜDÜR YAPILMIŞ

Belediyenin 2021 yılı faaliyetleri içinde istihdam edilen bir kısım personelin de yasalara aykırı görevlendirildiği ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda oluşturulan raporda “Sözleşmeli personelin vekaleten de olsa müdür olarak görevlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 99 seri No.’lu Devlet Memurları Genel Tebliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişikin Esaslar’a aykırılık teşkil edilmektedir” deniliyor.

VE DİĞERLERİ

Sayıştay Başkanlığı tarafından Boyabat Belediyesinin 2021 faaliyetlerine ilişkin raporunda yer alan diğer konuları ise şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Belediye ile BEM-BİR SEN arasında yapılan Sosyal Denge Sözleşmesine konusu dışında hükümler konulması,

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Düğün Salonu Kiralama Tarifesinin Belediye Mensupları İçin İndirimli Belirlenmesi

Belediye Sınırları İçinde Faaliyet Gösteren Doğalgaz Dağıtım Şirketine Ortak Olunmaması,

(4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu hükümleri gereğince belediye sınırları içinde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketi tarafından Belediyeye ortaklık daveti yapılmış, anca Belediye bu davete cevap vermemiş.)

Genel Aydınlatma Kapsamındaki Tesislerin İşletme Yükümlülüğünün Elektrik Dağıtım Şirketine Devredilmemesi,

Kompanzasyon Sistemi Kurulmaması sebebiyle (fazladan) Reaktif Enerji Bedeli Ödenmesi,

Gecekondu Fonu İçin Banka Hesabı Açılmaması ve Gecekondu Fonu Kapsamında Gelen Nakdin Tahsis Amacı Dışında Kullanılması,  (Raporda, “Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki Hazine taşınmazlarının satış bedelleri üzerinden Genel Bütçeden aktarılan gecekondu fonu payının toplanması maksadıyla ilgili bankada bir fon hesabı bulunmadığı, bu kapsamda elde edilen gelirlerin de tahsis amacı dışında belediyenin diğer hizmetlerine ilişkin giderlerinin karşılanması için kullanıldığı görülmüştür” deniliyor.)

Hayvan Bakımevleri Kurulmasına Yönelik Olarak İlgili Yıl Bütçelerinde Ödenek Ayrılmaması,

Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesine ilişkin Herhangi Bir Faaliyetin Bulunmaması,

Hafriyat ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü ile Bunlara Bağlı Gelir Takibinin Yapılmaması,

Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Alınmaması,

Ulaşım (Taksi ve Dolmuş) Hatlarına İlişkin İşletme Hakkının İhalesiz ve Süresiz Olarak Kullandırılması

İlçe Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan Bazı İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyetinin Tesis Ettirilmemesi,

Hak Sahipleri Tarafından Düzenlenen Faturaların İlgili Bütçe Yılında Ödenmemesi

Belediye Adına Tescilli İki Taşıtın Belediye Envanterinde Bulunmaması, (1963 Model iki adet kamyonun akıbeti bilinmiyor)

Taşınırlar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmesi,

Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabının Yardımcı Hesap Kodlarında Süre Güncellemesi Yapılmaması

Bütçe Emanetleri Hesabının Yardımcı Hesap Kodlarında Süre Güncellemesi Yapılmaması ve Bu Hesapta İzlenen Tutarlardan Zamanaşımına Uğramış Olanların Gelir Kaydedilmemesi,

Muhasebe Kapanış Kaydının Yapılmaması,

Sayıştay’a Verilmesi Gereken Defter Mali Tablo ve Belgelerin Zamanında ve Uygun Yöntemde Verilmemesi.

KAMU ZARARINI KİM KARŞILAYACAK?

Burada maddeler halinde sıralanan usulsüzlükler ve yasalara aykırılıklar genellikle kayıtların düzgün tutulmamasına ilişkin olumsuzlukları içeriyor.

Kamu zararına ilişkin asıl önemli usulsüzlükler ve aykırılıklar ihalelerle ilgili parasal konularda yoğunlaşıyor.

İhaleye çıkarılması gereken mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin konularda zaman zaman, yasalara aykırı olarak ve doğrudan temin yoluna gidildiğine ilişkin haberler yapmıştık. Ancak her şey apaçık ortada iken hiçbir yasal soruşturmaya gidilmemişti.

Yaptığımız haberlerde sözünü ettiğimiz yasalara aykırılıklar şimdi Sayıştay raporuna da girmiş durumda.

Bakalım şimdi yine hiçbir şey olmamış gibi her şey yapanın veya yapanların yanına kar mı kalacak ?

-BOYABAT SESİ-