İHALE İLANI ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Saraydüzü Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İHALE İLANI ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Saraydüzü Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2019/600864
1-İdarenin
a) Adresi    :    Kumluk Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1 57200
        BOYABAT / SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :    368 315 10 05-368 315 04 25
c) Elektronik posta adresi    :    boyabatisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Sayardüzü Orman 
        Deposunda 26000 M3 ibreli, 3500 M3 Yapraklı Orman 
        Emvali ve 250 Ster İbreli Lifyonga ve yakacak odun, 
        500 Ster Yapraklı Lifyonga ve yakacak odun istifleme işi 
        ‘‘ KISMİ ZAMANLI’’    
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Saraydüzü
        Orman Deposu
b) Süresi    :    İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Kumluk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:88 
        BOYABAT/SİNOP
b) Tarihi ve saati            :    09.12.2019-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler,
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite rapuru:
İsteklinin adına kayıtlı veya iş süresi boyunca noterce onaylı 2015 Model ve üstü en az 1 (bir) adet istifleyici 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Emvali YÜkleme - Boşaltma ve İstifleme işi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih saatine kadar Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü 2. Kat müdür yrd. odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli tahahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilerbilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalancaktır. 
Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl. No:600864

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83