İHALE İLANI KATI KALORİFER YAKITI ALIMI (FINDIK KÖMÜR)

BOYABAT 75. YIL DEVLET HASTANESİ

İHALE İLANI KATI KALORİFER YAKITI ALIMI (FINDIK KÖMÜR)KATI KALORİFER YAKITI ALIMI (FINDIK KÖMÜR) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2020/72714
1-İdarenin
a) Adresi    :    ÇAMLICA MAHALLESI EROL DEMIRKOL CADDESI 4             57200 BOYABAT/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :    3683151013 - 3683155365
c) Elektronik Posta Adresi    :    sinopdhs2@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    150TON
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan 
        idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    BOYABAT 75. YIL DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi    :    Mevcut kalem için sözleşme süresi içinde idaremizin yazılı 
        talebi üzerine teslimat en fazla 2 parti halinde teslim 
        yapılacaktır. Acil durumlarda firma en geç 3 (üç) iş günü 
        diğer durumlarda en geç 10 (on) iş günü içinde hastanenin 
        talebine istinaden malzeme teslimini gerçekleştirecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    BOYABAT 75. YIL DEVLET HASTANESİ TOPLANTI 
        SALONU
b) Tarihi ve saati    :    25.02.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Kalorifer Kömürü Alımı için; İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınan ‘’Katı Yakıt Satıcı İzin Belgesi’’,’ni ihale dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri kömürün analiz raporunu sunacaklardır. Sunmadıkları takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOYABAT 75. YIL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No:72714

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83