İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ

İHALE İLANI KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
KALORİFER VE SOBA KÖMÜRÜ MAL ALIM İHALESİ
BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER 
MÜDÜRLÜĞÜ


Kalorifer ve Soba Kömürü Mal Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2019/585999
1-İdarenin
a) Adı    :    BOYABAT BELEDİYESİ İŞLETME İŞTİRAKLER  MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    CAMIKEBIR MAHALLESI 75. YIL CADDESİ NO:32 57200 BOYABAT/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası    :    3683151033 - 3683153018
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    Kalorifer ve Soba Kömürü Mal Alım İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :     Kalorifer Kömürü 80 Ton Soba Kömürü 30 Ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemiz Kapalı Yüzme Havuzu , 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi ve Belediyemiz Dış Birimler Hizmet Binaları
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Sözleşme imzalandıktan beş gün içerisinde
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşme tarihi itibari ile
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.11.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Boyabat Belediye Başkanlığı - Meclis Toplantı Salonu - Camikebir Mahallesi 75.Yıl Caddesi No:32 Boyabat/SİNOP
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No:585999

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83