İHALE İLANI İDARECE YAPILACAK VE YAPTIRILACAK OLAN  SİLVİKÜLTÜREL FALİYETLERİN DENETİM VE  KONTROLLÜ DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI İDARECE YAPILACAK VE YAPTIRILACAK OLAN  SİLVİKÜLTÜREL FALİYETLERİN DENETİM VE  KONTROLLÜ DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI İDARECE YAPILACAK VE YAPTIRILACAK OLAN  SİLVİKÜLTÜREL FALİYETLERİN DENETİM VE  KONTROLLÜ DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İdarece Yapılacak ve Yaptırılacak Olan Silvikültürel Faaliyetlerin Denetim ve Kontrolü Danışmanlık Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yar almaktadır.
İhale Kayıt Numarası     : 2020/134915
1-İdarenin
a)Adresi     : Kumluk Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1 57200 
        BOYABAT/SİNOP
b) Telefon ve faks nuamrası     : 3683151005 - 3683150425
c) Elektronik Posta Adresi    :    boyabatisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği türü ve miktarı     : 2020 Yılında İdarece Yapılacak veya yaptırılacak olan 
        Silvikültürel Faaliyetlerin Denetim ve Kontrolü 
        Danışmanlık Hizmet Alımı 1190  Ha
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer     : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şeflikleri 
        Çalışma Alanları
c)Süresi     : İşe başlama tarihi 15.04.2020 ,işin bitiş tarihi 15.12.2020
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer     : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü
b)Tarihi ve saati     : 30.03.2020 - 15:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulancak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin ruhsat vb. belgeler.
İstekli , 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5 maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen,Orman Mühendisleri Odasından alınmış ‘Serbest Ormancılık /Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’ni teklifi ekinde sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetmedeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamımın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyiminin göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterli ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler :
Son beş yıl içinde bedel içerden bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ililkin iş deneymini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddesinde sayılan ormancılık faliyetleriyle alakalı üretim işleri orman zararlılarıyla mücadele,silvikültürel,fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alım benzer iş olarak kabul edilecktir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi;
7.1. İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir:
7.2. İhale teklif verecek olanların ihale dokümanının EKAP üzerinde e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür yardımcısı odası adresinden elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini,Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye,her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam beden üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 80(seksen) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer Hususlar:
Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İl No:134915

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83