İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ EK İDARE BİNASI 1-KISIM YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI BOYABAT ORMAN İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ EK İDARE BİNASI 1-KISIM YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Ek İdare Binası 1-KISIM Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzeirnden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/343362
1-İdarenin
a)Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi : Kumluk Mah Adnan Menderes Bulvarı 1 57200 BOYABAT/ SİNOP
c)Telefon ve faks numarası : 3683151005 - 3683150425
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Adı : Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Ek İdre Binası 1-KISIM Yapım İşi
b)Niteliği ,türü ve miktarı : Temel 383.60 m2,Bodrum Kat 365.08 m2,Zemin Kat
346.71m2,1.Normal Kat 348.55 m2 alan yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Kumluk Mah.Şehit Hüsnü Haskırış Cad.No:1 Boyabat/SİNOP
ç)Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş)takvim günüdür.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.07.2020 - 10:00
b)İhahe komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres ): Boyabat Orman İşletme Müdürüğü Müdür Yardımcısı Odası Kat: 2
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesine uygulancak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteririr Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri;
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında tahhüt edilen ve teklif edlien bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu İhalede Benzer İş olarak kabul edilecek işler :
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan B III.GRUP : BİNA İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık diploması benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanın EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak,ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalancaktır.
10.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren60(altmış) takvim günüdür
Devamı 4.sayfada
İHALE İLANI
BOYABAT ORMAN İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ EK
İDARE BİNASI 1-KISIM YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Baş tarafı 4.sayfada
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İl No: 343362

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner112

banner114