​​​​​​​İHALE İLANI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRL

​​​​​​​İHALE İLANI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRL

ÜĞÜ
Sinop Boyabat Necdet KÜÇÜKBAŞ Ortaokulu (16 Derslik) yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup ,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır :
İKN     : 2020/327994
1-İdarenin
a) Adı    :    SİNOP İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ 
        MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi     : Gelincik Mah. Fatih. Cad. No:16 57000 SİNOP 
        MERKEZ /SİNOP
c) Telefon ve faks numarası     : 3682611850 - 3682612908
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Sinop Boyabar Necdet KÜÇÜKBAŞ Ortaokulu(16 Derslik) yapımı
b)Nilteiği,türü ve miktarı : 1 adet ( 16 Derslik) Ortaokul binası yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sinop Boyabat İlçesi
ç)Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibren 630 (altı yüz otuz) takvim günüdür
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.07.2020 - 14:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sinop İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Fatih Cad.gelincik Mah. No.16) SİNOP
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen bigeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ,noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleneci çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklencilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. İş deneyim belgeleri :
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri :
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilece işler :
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ’’ nde yer alan (B) Üstyapı III.Grup Bina İşleri ve bu gruplara ait onarım işlerini kapsayan iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik aşıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ,ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullnarak EKAP üzerinden ihale dokümanının indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra ,e-imza ile imzalanarak,teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-İstekliler tekliflerini ,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzanacaktır.
10- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar :
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri ,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İl No: 327994

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95