FEN LİSESİ BOYABAT İHALE İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR FEN LİSESİ-BOYABAT TÜRK TELEKOM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

FEN LİSESİ BOYABAT İHALE İLANI

İHALE İLANI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
FEN LİSESİ-BOYABAT TÜRK TELEKOM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2020/325
1-İdarenin
a) Adresi    :    Daylı Adnan Menderes Mücavir Alan Köy Sokak No:252             57200 BOYABAT BOYABAT/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    :    3683156160 - 3683151943
c) Elektronik Posta Adresi    :    963953@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    57 KALEM KURU GIDA 40 KALEM KURU GIDA (PİRİNÇ,            KURU FASÜLYE, SALÇA, BULGUR,NOHUT,MAKARNA)             17 KALEM KAHVALTILIK (PEYNİR KAŞAR SALAM 
        SUCUK BAL)
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ PANSİYON AMBARI
c) Teslim tarihi    :    1 YIL İÇİNDE OKUL İDARESİNİN BELİRLEDİĞİ 
        TARİHLERDE
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ADNAN MENDERES BULVARI DAYLI MÜCAHİR ALAN NO:252 BOYABAT
b) Tarihi ve saati    :    04.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İl No: 325

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83