BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16 ADET İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 2020 YILI MESAHA,VERİM YÜZDESİ BELİRLEME VE YANIK, DEVRİK,KIRIK SAHALARDA DİKİLİ HACİM HESAPLAMA TESPİTİ HİZMET ALIM İHALESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16 ADET İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 2020 YILI MESAHA,VERİM YÜZDESİ BELİRLEME VE YANIK, DEVRİK,KIRIK SAHALARDA DİKİLİ HACİM HESAPLAMA TESPİTİ HİZMET ALIM İHALESİ

BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16 ADET İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 2020 YILI MESAHA,VERİM YÜZDESİ BELİRLEME VE YANIK, DEVRİK,KIRIK SAHALARDA DİKİLİ HACİM HESAPLAMA TESPİTİ HİZMET ALIM İHALESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOYABAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü 16 Adet İşletme Şefliğinde 2020 yılı Mesaha, Verim Yüzdesi Belirleme ve Yanık, Devrik,Kırık Sahalarda Dikili Hacim Hesaplama Tespiti Hizmet Alım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/118313

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kumluk Mah Adnan Menderes Bulvari 1 57200 BOYABAT/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3683151005 - 3683150425

c) Elektronik Posta Adresi

:

boyabatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hizmet Alımı Mesaha 50000 m3 Yanık ve Kırık-Devrik Sahalarda Her Cins Ağacın Dikili Kabuklu Gövde Hacminin Belirlenmesi 1000 m3 Verim Yüzdesi İbreli 500 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinin Bölmelerinin Tamamı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 15.04.2020, işin bitiş tarihi 25.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

30.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen Orman Mühendisleri Odasından alınmış 'Serbest Ormancılık/ Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet ve İhale Yetkinlik Belgesi'ni teklif ekinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

5531 sayılı kanunun 4. ve 5 . maddesinde sayılan ormancılık faaliyetleri ile alakalı üretim işleri, orman zararlıları ile mücadele,silvikültür,fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimiyle ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83