BOYABAT BELEDİYESİ MEZBAHA TESİSİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİNE AİT İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYESİ MEZBAHA TESİSİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİNE AİT İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYESİ MEZBAHA TESİSİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİNE AİT İHALE İLANI


Boyabat Belediye Başkanlığından :
MADDE 1 : İŞİN ADI,NİTELİĞİ, YERİ :
Belediyemizin Sinop ili, Boyabat İlçesi, 135 ada 3 nolu parselde 3.146,00 m2 ve 135 ada 4 parselde 1.171,00 m2 olmak üzere toplam 5.216,00 m2 ihdaslı alan içerisinde bulunan, 669,00 m2 hizmet binası 90,00 m2 arıtma tesisi alanlı, 203,00 m2 hayvan bekletme binası (PADOK) ,4.254,00 m2 açık alana sahip Mezbahane Tesisinin ,mezbahane olarak demirbaşları ile birlikte 3 yıl (üç) süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre açık teklif usulü ile kiralanması ihalesidir.
MADDE 2-ŞARTNAME VE EKLERİ NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :
Şartname ve ekleri Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğünden 250,00- TL’sı bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir.
MADDE 3-İHALENİN USULÜ YER VE ZAMAN
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre açık teklif usulü ile 24.03.2020 tarihinden Salı günü saat :14:30’da Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu ( Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
MADDE 4- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI :
Söz konusu işin muhammen bedeli Yıllık TL 29.000,00’sıdır
Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü oranında olup,tutarı TL 870,00’sıdır (Sekizyüzyetmiş Türk Lirası)
MADDE-5 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a)- Gerçek kişi olarak ihaleye gireceklerin kanuni ikametgah belgesini,tebligat için adres beyanını,TC Kimlik nolu aslı ihalede ibraz edilmek ile nüfus cüzdan fotokopisini noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(İhalenin yapıldığı yıla ait)
b)- Tüzel Kişilik adına ihaleye gireceklerin kanuni ikametgah belgesini,tebligat için adres beyanını,tüzel kişiliğe ait vergi kimlik numaralarını tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini ve tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneğini ,TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini,

c)- Kamu Tüzel Kişisi adına ihaleye gireceklerin kamu tüzel kişisi için adres göstemeleri ,Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,noter tasdikli vekaletnamesini imza sirkülerini ve TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini,
d) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikkli ortalık sözleşmesini ihaleye iştirak eden istekli ortak girişimcilerden her bir ortak girişimci için yukarıda yazan belgeleri,
e) İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin tüzel kişilik veya kamu tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliklerin ortak girişimci olması halinde her bir ortak girişimcinin vergi veya sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesinden ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur yazılarını,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsünü,
g) İhaleye katılanının gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,ihaleye katılanın şirket olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydını,(Ortak girişim olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı)
h) İsteklilerin Boyabat Belediyesine borcu olmadığını gösteren ,Boyabat Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğünden alınan belgeyi,
ı) İhaleye katılacak olanların mezbaha binasını mevcut haliyle gördüğünü ve kabul ettiğini,ihaleyi aldıktan sonra herhangi bir tadilat onarım veya benzeri taleplerde bulunmayacağına dair yer görme belgesini,
i) Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatın ve şartname bedelinin Belediyemiz veznesine yatırıldığına diar makbuzları,
j) Yurt içinde en az 2 yıl ve üzeri Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı Ruhsatlı Kesimhane veya Mezbaha çalıştırdığına dair kanıtlayıcı belge
İhale günü saat 14:30’a kadar Boyabat Belediye Başkanlığı İşletme İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Şartname ve ekleri Boyabat Belediye Başkanlığı İşletme İştirakler Müdürlüğünde Bedelsiz olarak görülebilir.
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MADDE 6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ .
Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 24/03/2020 tarihinde Salı günü saat 14:30’a kadar Boyabat Belediye Başkanlığı İşletme İştirakler Müdürlüğüne verilecektir.
İlanen duyurulur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83