BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Camikebir Mahallesi 370 Ada 142 Parselde  inşaatı devam eden Boyabat Kent Meydanı ve Kaplı Otopark İnşaatı içerisinde  işyeri niteliğindeki 23 Nolu Bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Camikebir Mahallesi 370 Ada 142 Parselde  inşaatı devam eden Boyabat Kent Meydanı ve Kaplı Otopark İnşaatı içerisinde  işyeri niteliğindeki 6-7-8-9-10 Nolu Bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı  Devlet  İhale Kanunu’nun  45. maddesi hükümleri doğrultusunda açık ihale  usulü ile satışları yapılacaktır.
3- İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 15.11.2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.
4- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
5- Taşınmazların ihale bedeli, İhale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.
7- İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 100,00-TL ( Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
8- İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda  belirtilmiştir.


-Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı nakden yatıracak olanlar ada ve parsel numaralarını belirterek  15.11.2018 tarihinde saat 14:00 ’a kadar Boyabat Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
10-İhaleye Girecekler:
-Aşağıda İstenilen Evrakları Dosya İçerisinde 15.11.2018 Tarihinde Saat 14:30 a Belediye Encümen Toplantı Salonuna Teslim Etmeleri Gerekmektedir
370 Ada 142 parsel 23. Bağımsız Bölüm için  (35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ) ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler.
a) İÇ ZARF
İç Zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir.. Teklif mektubu belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve  tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.
b) Dış Zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d) Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f) Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu
g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
ı) Taşınmaz Mal Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ihale giren tarafından imzalanmak zorundadır.)
Tüzel kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi
g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
ı) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )
i) Taşınmaz Mal Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ihale giren tarafından imzalanmak zorundadır.)
j) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
c) Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır
370 Ada 142 Parsel 6-7-8-9-10 nolu Bağımsız Bölümler (45. Madde Açık İhale usulü)  için ihaleye gireceklerden istenen belgeler
a) Gerçek Kişiler;
b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d) Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
f) Doküman ve Şartname Alındı makbuzu
g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
i) Taşınmaz Mal Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ihale giren tarafından imzalanmak zorundadır.) 
b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
b) Noter tasdikli imza sirküleri
c) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
d) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri ve Ticaret Sicil Gazeteleri (2018 yılı-Tüzel kişi )
h) Taşınmaz Mal Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ihale giren tarafından imzalanmak zorundadır.)
i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96

banner95