BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 2  Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 15/02/2020 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 100,00-TL ( Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4-İhaleye çıkarılan taşınmazın muhammen fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

5-İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

S. No:

A D R E S

Pafta

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel Yıllık (₺)

 Geçici Teminat %3 (₺)

1

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv.15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi 

F33B01C1D

685

30

2/ (4/B01)

1.138 m2

15/02/2020

14:00

79.200,00

2.376,00

6-İhaleye Girecekler:

  1. Gerçek Kişiler;
  1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
  2. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

3. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

4. Geçici Teminat

5. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

     1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),

     2. İmza Sirküleri,

     3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,

4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

5. Geçici Teminat

     6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

     8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

9. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

7.    Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8.    İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye ait olup peşin olarak tahsil edilecektir.

İlan olunur

                    Şefik ÇAKICI

                                                                                                                               Belediye Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER